<<<

Stadgar

 

STADGAR FÖR TÖRE BÅTKLUBB
Antagna vid årsmötet 2018-12-02 samt vid extra medlemsmötets 2019-02-04.

Organisationsnummer: 898200-6721 
Firma: Töre Båtklubb 
Säte: Kalix kommun 
Registreringslän: Norrbotten 
Föreningen bildades: 1969

§ 1  Målsättning 
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Därutöver ska Klubben vid behov uppvakta myndigheterna i båtfrågor.
§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap kan ske muntligt eller via epost till styrelsen.
Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1. enskilda medlemmar
2. familjer
3. hedersmedlem
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 2.
Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller på föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter
Medlem får nyttja klubbens anläggning samt delta i klubbens verksamhet.

2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdet förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem bör medverka vid klubbens planerade arbetsaktiviteter, exempelvis underhåll och reparationer. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem
• motverkar klubbens syften
• skadar klubbens intressen
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
• eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras.
För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till berört möte skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.
§ 3 Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte eller extra föreningsmöte.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan årsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna årsmötet.
§ 4 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden januari till och med december.
§ 5 Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.
§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura eller epost skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.
§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten
Förutom årsmöte kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 21 dagar före mötet.
Kallelsen sker per post eller via e-post.

7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast 3 veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet är behörigen utlyst
• Fastställande av dagordning
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Propositioner och motioner
• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga val

7.5 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10 % av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud med skriftlig fullmakt för en (1) annan medlem.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning
8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande och maximalt 6 övriga ordinarie ledamöter, dock minst 4, samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och 3 ledamöter väljs jämna år och 3 ledamöter udda år.
Övriga poster väljs av styrelsen vid ett konstituerande möte

8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 5 gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
• Verkställa beslut fattade av årsmötet.
• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.   Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
• Bereda ärenden inför årsmötet och arrangera detta.
• Representera klubben.
• Förvalta klubbens egendom och medel.
• Besluta om firmatecknare.
• På årsmötet föredra av styrelsen fattade beslut.

8.3 Firmateckning
Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande eller kassör. Klubbens bank- och postgirokonto tecknas av kassören eller ordförande ensam upp till 15,000 kronor. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör, två i förening
§ 9 Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Två revisorssuppleanter väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
§ 10 Valberedning
Valberedningen bestående av 3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, de väljes av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:
• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
• Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.
§ 11 Stadgeändring
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 12 Klubbens upplösning
Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte och detta skall framgå av kallelsen.
För beslut om upplösning fordras minst 4/5 majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.
Vid beslut om upplösning äger bara medlemmar som har minst 4 års sammanhängande medlemskap direkt före årsmötet rösträtt.